THE CHAIN

https://www.youtube.com/watch?v=_ggoLIP7NZQ  (David Leichty)

https://www.youtube.com/watch?v=Q7iO3cZoeqM  (Laurie Cesaro)

https://www.youtube.com/watch?v=m4hC_rLknuQ  (YesMan46)

https://www.youtube.com/watch?v=PZdFpEfkkBo (Andrew Kazmierski)

 

YOU MAKE LOVIN' FUN

https://www.youtube.com/watch?v=4hFu1zeRzV0  (David Leichty)

https://www.youtube.com/watch?v=Gq0s3YuQZx4  (Laurie Cesaro)

https://www.youtube.com/watch?v=_R2BCrNeZK0  (YesMan46)

 

DREAMS

https://www.youtube.com/watch?v=R1Q35Bb_OJQ  (587melsam)

https://www.youtube.com/watch?v=_Ll6Qiubohc  (David Leichty)

https://www.youtube.com/watch?v=Z8flzTs9Pbs  (YesMan46)

https://www.youtube.com/watch?v=XHUbTiEn3mc (Andrew Kazmierski)

 

SECOND HAND NEWS

https://www.youtube.com/watch?v=USUEX8Vs62Q  (587melsam)

 

RHIANNON

https://www.youtube.com/watch?v=nc6AXpzAlZI  (David Leichty)

https://www.youtube.com/watch?v=aNjgffEZGv8  (587melsam)

https://www.youtube.com/watch?v=0JIpE3LegCE  (Laurie Cesaro)

https://www.youtube.com/watch?v=8EgehESq1bU  (YesMan46)

https://www.youtube.com/watch?v=itWqjZYPZe0 (Andrew Kazmierski)

 

EVERYWHERE

https://www.youtube.com/watch?v=FAo5e7cDBQs  (587melsam)

https://www.youtube.com/watch?v=kVoY12C0MCU  (Laurie Cesaro)

https://www.youtube.com/watch?v=mgMovyDkVko  (YesMan46)

https://www.youtube.com/watch?v=aJCGBlG3fmI (Andrew Kazmierski)

 

TUSK

https://www.youtube.com/watch?v=vSm9wIZiisw  (Farryn Melton)

 

SISTERS OF THE MOON

https://www.youtube.com/watch?v=QYnslfvwRHI  (David Leichty)

https://www.youtube.com/watch?v=OJOnMgds7zc  (587melsam)

 

SAY YOU LOVE ME

https://www.youtube.com/watch?v=bavzoP5hQSQ  (David Leichty)

https://www.youtube.com/watch?v=KoYZL5jigd0  (587melsam)

 

SEVEN WONDERS

https://www.youtube.com/watch?v=0_hNiIVAx84  (Atlantic City Beats)

https://www.youtube.com/watch?v=UWvso3OBy3A  (587melsam)

 

BIG LOVE

https://www.youtube.com/watch?v=y4noi91QxUs  (YesMan46)

https://www.youtube.com/watch?v=3v3d9_5Mh1o  (587melsam)

 

LANDSLIDE

https://www.youtube.com/watch?v=Owuu71sMNbo  (David Leichty)

https://www.youtube.com/watch?v=8jYOs7eyXLs  (Atlantic City Beats)

https://www.youtube.com/watch?v=x-xRK6i7Y4Y  [short clip] (Janelle Marshallick)

https://www.youtube.com/watch?v=Y7U_24ssElw  (YesMan46)

https://www.youtube.com/watch?v=DPxG2IkaH_c  (587melsam)

https://www.youtube.com/watch?v=k2r-N8huCzY (Andrew Kazmierski)

 

NEVER GOING BACK AGAIN

https://www.youtube.com/watch?v=xkipONj7b9A  (587melsam)

https://www.youtube.com/watch?v=xKZW2O30apk  (YesMan46)

 

OVER MY HEAD

https://www.youtube.com/watch?v=mugGUq9SuIM  (YesMan46)

https://www.youtube.com/watch?v=fHGW9-kKzCk  (David Leichty)

https://www.youtube.com/watch?v=mCAoM7Zb4tA  (587melsam)

https://www.youtube.com/watch?v=tWKxlhYe5nM (Andrew Kazmierski)

 

GYPSY

https://www.youtube.com/watch?v=KkHkKFunYm4  (David Leichty)

https://www.youtube.com/watch?v=7li5U_LqfDs  (Atlantic City Beat)

https://www.youtube.com/watch?v=_0GX4voY984  (Farryn Melton)

https://www.youtube.com/watch?v=YaLjJz3nWYY  (YesMan46)

https://www.youtube.com/watch?v=juF4VAyM7AI  (587melsam)

https://www.youtube.com/watch?v=krd8iILReuk (Andrew Kazmierski)

 

LITTLE LIES

https://www.youtube.com/watch?v=X8LSIu2Mu8A  (Atlantic City Beats)

https://www.youtube.com/watch?v=tu-BvoKzp-g  (YesMan46)

 

GOLD DUST WOMAN

https://www.youtube.com/watch?v=cp_rGUqArdI  (David Leichty)

https://www.youtube.com/watch?v=l3S9bpr0Prk  [partial] (Janelle Marshallick)

https://www.youtube.com/watch?v=Hotd1_aQjQo  (Laurie Cesaro)

https://www.youtube.com/watch?v=EtqI5PRNeOs  [partial] (587melsam)

https://www.youtube.com/watch?v=PFOa2vbGd6w  (YesMan46)

 

GO YOUR OWN WAY

https://www.youtube.com/watch?v=4Vp0ax30RUE  (David Leichty)

https://www.youtube.com/watch?v=rYkzpvcoIhw  (YesMan46)

 

WORLD TURNING

https://www.youtube.com/watch?v=mEVH0ZmTcOo  (Laurie Cesaro)

 

DON'T STOP

https://www.youtube.com/watch?v=Gw6Jyqxw6RU  (Farryn Melton)

https://www.youtube.com/watch?v=TXCSoU1Oaic  (YesMan46)

 

SILVER SPRINGS

https://www.youtube.com/watch?v=LgaICDHvtDw  (Farryn Melton)

https://www.youtube.com/watch?v=MMqGW7PPXl8  (YesMan46)

https://www.youtube.com/watch?v=OEpUTTGnlDM  (bethqv)

 

SONGBIRD

https://www.youtube.com/watch?v=-jnCkfQv6Kw  (Laurie Cesaro)

 

SONGBIRD / FAREWELLS

https://www.youtube.com/watch?v=q3xW7aVEXNI  (Farryn Melton)